Nõustamine


Nõustame metsaomanikke kõikvõimalikes metsandusalastes küsimustes ning vajadusel aitame koostada metsamajandamiskava ning metsateatise.

Nõustamine

Teenused

Nõustame metsaomanikke kõikvõimalikes metsandusalastes küsimustes ning vajadusel aitame koostada metsamajandamiskava ning metsateatise.

Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel. Metsa majandamine on kehtiva metsaseaduse järgi säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.

Metsa majandamisel on oluline mõista loodust! Lihtsast kirjaoskusest ja seadusaktide lugemisest võib metsaomanikul jääda õigete otsuste tegemisel metsanduses väheseks, seetõttu olekski mõistlik küsida nõu asjatundjatelt.


Metsakorraldus.

 

Metsakorraldamise all peetakse silmas metsade inventeerimist ja metsamajanduslike tööde planeerimist ning läbi vajaliku alginformatsiooni kogumise nõustada metsaomanikku ja aidata tal kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi.

Erinevad õigusaktid ja määrused metsanduses on vajalikud eelkõige, et sätestada metsavarude hindamise inventeerimismetoodika ning metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded, et tagada metsade jätkusuutlikkus.

Metsavarude hindamiseks kasutatakse erinevaid inventeerimismetoodikaid. Täpsem neist on tavametsakorraldus, kus metsa takseertunnused hinnatakse eraldise tasemel ning mille alusel toimub igapäevane metsamajandustööde kavandamine metsades.

Kehtivad inventeerimisandmed on kohustuslikud uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks. Eeltoodu ei kehti kinnisasja suhtes, kus metsa pindala on väiksem kui kaks hektarit, füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui viis hektarit. Täpsema info leiate metsaseadusest.

+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311